Általános Szerződési Feltételek

Hatályos ettől a naptól: 2020. 01.07

Szolgáltató Adatai:

A www.fpvracestore.hu a Kakathegyesi Kft. tulajdona.
Cégjegyzékszám: 16-09-018392
Adószám: 26625232-2-16
Székhely: 5340 Kunhegyes Béke utca 3.
Telefon: +36 20 230 3886
Email: info@fpvracestore.hu
Bankszámlaszám: 3A takarék 70100107-17778978
Tulajdonos : Váradi Gábor

Áruházunkban csak raktáron lévő termékeket árusítunk.
A termékek csak online vásárolhatóak meg.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: a megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.
A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: modell alkatrészek, propellerek, drón kiegészítők, drón alkatrészek, drón elektronikai alkatrészek, drón pálya elemek.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! Hibás ár feltüntetés (mint bármilyen elírás) előfordulhat, de amint cégünk tudomására jut, azonnal javítjuk. Természetesen, ha megrendelés is születik, azonnal értesítjük a megrendelőt is, hogy csak a helyes áron tudjuk teljesíteni a megrendelését.

Minden termék mellé a gyártó által biztosított termékinformációs anyagot vagy vállalkozásunk által készített magyar nyelvű leírást adunk.

Szakmai kérdéssel rendelkezésére állunk telefonon (+36 20 230 3886) vagy emailben (info@fpvracestore.hu).

1. Rendelési információk

1.1 A vásárlás csak regisztráció nélkül lehetséges, melyhez név, lakcím, telefonszám és e-mail cím szükséges.
Felhasználónak minősülnek azon személyek, akik regisztráció nélkül a Honlaphoz hozzáférnek és használják.
1.2 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vásárló és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, cégünk azt nem iktatja. Cégünk a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”), és ez alapján rögzíti. A Vásárló a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján telefonon (+36 20 230 3886) vagy emailben (info@fpvracestore.hu) tud tájékoztatást kérni.

2. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 8.00 és 17.00 óra között.
A megrendelések leadására a megjelölt időszakon túl is van lehetőség.
A szolgáltató, jelen esetben cégünk köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszajelezni. Amennyiben a visszajelzés az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Cégünk a rendelések feldolgozását kézzel végzi, a rendelések véglegesítését egy visszaigazoló emaillel jelzi a vásárlók felé.
Az általános teljesítési határidő ezen visszaigazolástól számított 2-5 munkanap. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges, úgy a kiszállítás várható időpontját cégünk telefonon jelzi.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszajelzett megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

3. Panaszkezelés

Ön, mint Vásárló panasszal élhet telefonon (+36 20 230 3886), postai úton, levélben (5340 Kunhegyes Béke utca 3.) vagy elektronikus levélben (info@fpvracestore.hu), a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek megfelelően az alábbiak szerint:
(1) *  A vállalkozás köteles a vásárlót tájékoztatni
a) a székhelyéről,
b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,
c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint
d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
(1a) *  A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés és az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.
(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.
(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
(5) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
(8) *  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A vásárló panaszának elutasítása esetén a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz fordulhat, melyek elérhetőségei a következő linken érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Cégünk székhelye szerint illetékes békéltető testülete : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 0656/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 0620/373 2570
e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Webcím: www.ec.europa.eu
ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

Tájékoztatjuk, hogy létezik egy európai uniós online platform, mely a jogviták rendezésére szolgál. Ennek elérhetőségi linkje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

A Fogyasztóvédelmi törvény 29.§ (11) bekezdése alapján cégünk a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Tekintettel tehát a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a vállalkozásokat a békéltető testületi eljárásban terhelő együttműködési kötelezettségre, a 45/2014. Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdésének v) pontja tekintetében elmondható, hogy létezik a vállalkozás részére kötelező alternatív vitarendezést előíró jogszabályi rendelkezés, melyről tájékoztatást kell nyújtania.

4. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél, jelen esetben cégünk) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (rejtett vagy gyártási hiba).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

5. Termékszavatosság

A vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;vagy
a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6. Közlési és igényérvényesítési határidők

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7. Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

8. Kötelező jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A távirányítású modellek, alkatrészeik nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek közé, ezért a garancia is eltérő.Jótállást adunk minden termékre az átadástól számított 3 hónapig, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű Jótállási idővel hozza forgalomba termékét Magyarországon.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
A jótállás  nem vonatkozik a 10.000,- Ft alatti árkategóriába eső termékekre, továbbá az üzemszerűen kopó alkatrészekre, az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra sem.
Jótállást csak rendeltetésszerű használat esetén (azon termékeknél, melynél a rendeltetészserű használat feltételezhető) tudunk vállalni a Ptk. Jótállásra és szavatosságra vonatkozó paragrafusai szerint. Akkumulátorra, kopó és forgó alkatrészekre (motor, propeller, antenna, váz) semmilyen esetben nem vállal garanciát a gyártó, mivel ezek meghibásodása a termék használatának velejárója. Kibontás után ellenörizzék a teméket, esetleges felfedeznek hibát azonnal tájékoztassák az eladót. Tovább használatból eredő károkért a gyártó nem vállal semmilyen felelőséget,és a jótállás is érvényét veszti.
A jótállás nem terjed ki a külső erők által okozott károkra, például a drón / quadkopter / vitorlázó baleset, villámcsapás, áramkimaradás, törés,vizbe esés, ütésekre, esésekre, rövidzárra, helytelen üzembe helyezés stb.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél a kellékszavatosság szabályai szerint gyakorolhatja jogait.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosságtól függetlenül megilletik.
A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

9. Rendelés menete

Webáruházunkban elektronikus megrendelésre regisztráció nélkül lehetősége van. Ez esetben csak a számlázáshoz és a kiszállításhoz szükséges adatokra, vagyis az Ön nevére, címére, telefonszámára és e-mail címére van szükségünk.
A számlát a csomag nem tartalmazza. Ezt emailben küldjük a vevő részére.  Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék kibontani és megvizsgálni és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

10. Szállítás menete

Szállítási költségek:
Házhozszállítás utánvéttel: 1 590 Ft
Házhozszállítás előreutalás vagy bankkártyás fizetés után: 1 590 Ft
PostaPont, bankkártyás fizetés, előreutalás: 1090 Ft
Amennyiben a kosárban található termékek értéke eléri vagy meghaladja a 30 000 forintot, bankkártyás fizetés illetve előreutalás esetén a házhozszállítás vagy PostaPontra küldés ingyenes.

Fizetési módok:
Utánvétel: MPL futárjának készpénzzel vagy bankkártyával
Utalás: A megadott számlázási címre kiállítjuk a számlát, ezt e-mailben átküldjük, Ön átutalja az áru ellenértékét, és miután a számlánkon jóváíródott az összeg, átadjuk az árut a számla eredeti példányával együtt az MPL futárszolgálatnak, vagy útnak indítjuk a korábban Ön általá választott PostaPontra.

A számlán a szállítás költségét külön tételként tüntetjük fel, ez közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

Szállítási határidő:
A munkanapon 11:00 óráig beérkező utánvétes rendeléseket még aznap feladjuk. Az utánvétes rendelést mindig telefonos egyeztetés előzi meg, ezért kérjük, hogy valós telefonszámot adjon meg! Előreutalás esetén, ha 11 óráig megérkezik az áru ellenértéke számlánkra, még aznap feladjuk a csomagot.

Az MPL futárszolgálat a feladást követő munkanapon 8:00 és 17:00 óra között kézbesíti Önnek az árut. Kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol ebben az időszakban tartózkodik valaki.
Ügyeljen a pontos címzésre, mert a hibás címzés miatt hozzánk visszaérkező csomagot nem áll módunkban saját költségünkre újra elküldeni.

A megadott szállítási feltételek csak magyarországi címre érvényesek!

11. Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára. Cégünk minden esetben ÁFA-s számlát állít ki ,amit elektronikusan küldünk el a vevő részére. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés véglegesítése (visszaigazolás) és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet: Átutalással , utánvételel , online bank kártyás fizetéssel.

Ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb.

Magyarország területén a utánvételes futárszolgálattal történő szállítás esetén a futárnál készpénzben vagy bankkártyával fizethet

Csomag automatás és Posta pontra való szállításnál csak átutalással vagy online bank kártyás fizetéssel fizethet.

Online Kártyás fizetésről:

Webáruházunk részére a Borgun magyaroszági képviselete a B-payment Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a B-payment/Borgun fizető oldalára, így a fizetés közvetlenül történik meg a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint!

Az Kakathegyesi kft. az www.fpvacestore.hu üzemeltetője és tulajdonosa az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet!

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:
Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő 13-19 jegyű szám)
Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő hh/éé formátumú szám)
Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye [CVV2, vagy CVC2]. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

12. Szerződés tárgya

A szerződés tárgya a webshop internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos cikkeknél lehetősége van több kép megtekintésére is.

13. Megrendelés lemondása

Megrendelését lemondhatja elektronikus levélben (info@fpvracestore.hu) vagy telefonon (+36 20 230 3886), amíg megrendelés nem lett átadva szállításra.

14. Sikertelen kézbesítés

Az Ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben Önt terhelik.
Utánvéttel kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

14. Felelősség korlátozása

A webshop nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a webshop weboldalára, ott megrendelést adjon le.
Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

15. Az elállási jog ismertetése

A megrendelt termékek kézhez vételétől számított 14 napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól, és a megrendelt terméket visszaküldeni. Ebben az esetben a cégünk köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre is vonatkozik, a termék visszajuttatásának költségeit is a vevő viseli.
Cégünk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Sérült, a vásárló által termékben okozott hibák esetén nem tudjuk a terméket visszavenni, illetve kicserélni.
Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

16. Az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztatás

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza cégünk címére.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünk nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például ha a visszaküldött termék megsérült, vagy hiányos volt).
Felmerülő problémák illetve kérdések hiányában a termék visszaérkezését követő 30 napon belül a termék vételárát visszatérítjük a Vásárló által megadott bankszámla számra.